fbpx

Algemene voorwaarden

Definities

 1. Dutch Bike Fit: Dutch Bike Fit, gevestigd te Leusden onder KvK nr. 77332075.
 2. Klant: degene met wie Dutch Bike Fit een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Dutch Bike Fit en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten

en leveringen van diensten of producten door of namens Dutch Bike Fit.

 1. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van

derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Dutch Bike Fit hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 1. Alle prijzen die Dutch Bike Fit hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Dutch Bike Fit te allen tijde wijzigen.
 1. Partijen komen voor een dienstverlening door Dutch Bike Fit een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 1. Dutch Bike Fit is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 2. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Dutch Bike Fit de klant tijdig te laten weten waaromeen hogere prijs gerechtvaardigd is.
 1. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 1. Dutch Bike Fit heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 2. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Dutch Bike Fit op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met

de prijsverhoging.

 

Betalingen en betalingstermijn

 1. Dutch Bike Fit mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 100% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 1. De klant dient betalingen via een pinbetaling te voldoen aan het einde van de bike fit.
 1. Dutch Bike Fit behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Dutch Bike Fit gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 1. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Dutch Bike Fit.
 1. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 1. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Dutch Bike Fit zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Dutch Bike Fit op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 1. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Dutch Bike Fit, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Dutch Bike Fit te betalen.

 

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden

op voorwaarde dat:

 • de dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
 • het geen (opdracht tot) spoed reparatie betreft
 • het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 • het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14

kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af

te zien

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

 • zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@dutchbikefit.com.

 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Dutch Bike Fit te verrekenen met een vordering op Dutch Bike Fit.

 

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,

ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

 • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
 • zaken van Dutch Bike Fit die bij de klant aanwezig zijn
 • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 1. De klant geeft op eerste verzoek van Dutch Bike Fit de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Dutch Bike Fit enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dutch Bike Fit voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 1. Dutch Bike Fit heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Dutch Bike Fit tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 1. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Dutch Bike Fit tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Dutch Bike Fit.
 1. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 1. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Dutch Bike Fit de betreffende bescheiden.
 2. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Dutch Bike Fit redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart Dutch Bike Fit tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Dutch Bike Fit geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

 1. De klant dient een door Dutch Bike Fit geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 1. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Dutch Bike Fit daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3.Consumenten dienen Dutch Bike Fit uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Dutch Bike Fit in staat is hierop adequaat te reageren.

 1. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 2. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Dutch Bike Fit gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Dutch Bike Fit.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Dutch Bike Fit ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Aansprakelijkheid Dutch Bike Fit

  De dienstverlening van Dutch Bike Fit is louter adviserend. Aan de resultaten van een meting kunnen geen rechten worden ontleend. Voor medische aandoeningen en verwondingen moet de klant contact opnemen met een arts. Dutch Bike Fit kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor medische consequenties. Dutch Bike Fit geeft advies inzake Bikefitting als ook trainingsprogramma’s. Dutch Bike Fit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste berekening door derden, foutief interpreteren van de geometrie sheet/rapportage, onjuiste uitvoering door derden noch voor fouten in de geometriesheet.

   

  Vervaltermijn

  Elk recht van de klant op schadevergoeding van Dutch Bike Fit vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

   

  Recht op ontbinding

  1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Dutch Bike Fit toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
  1. Is de nakoming van de verplichtingen door Dutch Bike Fit niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Dutch Bike Fit in verzuim is.
  1. Dutch Bike Fit heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Dutch Bike Fit kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

   

  Overmacht

  1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Dutch Bike Fit in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Dutch Bike Fit kan worden toegerekend in een van de wil van Dutch Bike Fit onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Dutch Bike Fit kan worden verlangd.

   

  1. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
  1. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Dutch Bike Fit 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Dutch Bike Fit er weer aan kan voldoen.
  1. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
  1. Dutch Bike Fit is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

   

  Wijziging van de overeenkomst

  1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
  1. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

   

  Wijziging algemene voorwaarden

  1. Dutch Bike Fit is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
  3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Dutch Bike Fit zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
  4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

   

  Overgang van rechten

  1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Dutch Bike Fit.
  1. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

   

  Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

  1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
  1. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Dutch Bike Fit bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

   

  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Dutch Bike Fit is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

   

  Opgesteld op 01 mei 2022.

  E-mail: info@dutchbikefit.com | Website: www.dutchbikefit.com | Met dank aan: https://www.rocketlawyer.com/nl/nl